Marka

Marka


Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel både i nærmiljøet og ute i naturen.

•Allemannsretten skal holdes i hevd

•Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv

•Områder av verdi for friluftsliv skal sikres

•Grøntstrukturen i byer og tettsteder skal bevares

 


Maridalsvannet sett fra Nord.

Varig vern av Oslomarka !


Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Marka strekker seg over 19 kommuner i fem fylker. Markaloven vil ivareta dette unike området i et langsiktig perspektiv.

Lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) trådte i kraft 1. september 2009.

Loven er en viktig miljølov og fremfor alt en friluftslov. Gjennom markaloven oppnås en helhetlig forvaltning av Marka.

Markaloven lovfester markagrensen. Innenfor lovens virkeområde er det et generelt byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/markalov/id445741/


Markaloven


Loven gir et godt grunnlag for at også fremtidige generasjoner kan glede seg over og ha nytte av Oslomarka. Motstanden er fortsatt stor, og innsats fra alle som ønsker å bevare Oslomarka er viktig.

Loven sikrer Markagrensen og gir adgang til vern av eventyrskogene. Loven gir videre hjemmel for å regulere biltrafikk og motorferdsel.

Loven kommer dessverre ikke til å regulere skogbruket i Marka

Les mer om markaloven på Lovdata og hos Fylkesmannen.


Marka rett utenfor døra!


Vi i Norge er heldige som har en flott natur rett utenfor hjemmets fire vegger.

Enten du bor i en storby eller i nærheten av storbyene, må man i mange andre land reise milevis for å finne en tilsvarende naturopplevelse. Det spørs om de i det heletatt har noe som kan sammenliknes våres natur, nærhet og tilknytning.

Marka er befolkningens beste fritids og rekreasjonssted og brukes flittig av mange, spesielt i helgene da du nærmest kan oppleve å gå i kø på de støste turveiene.

Om sommeren er det gode muligheter for å finne mange bortgjemte og trolske steder der naturen virker urørt og eventyrisk. I vintersesongen kan det være tungt og komme frem på slike steder da det ikke kjøres noen prepareringmaskiner her som lager fine skispor. Det er mange fine opparbeidede grusveier og stier som er godt merket, men de beste stedene kan du finne på de minste og mest kronglete natur stiene.  Her kan du gå i fred langt borte i fra byens stess og mas. Det er på slike bortgjemte steder det også er størst sansynlighet for å møte elg, rev, gaupe eller rådyr. Er du riktig heldig kan du også finne deg din egen eventyrskog.Eventyrskogene

 

En eventyrskog har mye gammel variert skog og stor opplevelsesverdi. Det er ofte også mye mose på trær, røtter og steiner.

Det er stor forskjell på skogen, ny skog som vokser opp etter flathogst eller gammel skog der bare noen trær har blitt fellt. Det er også stor forskjell på skogen slik vi stelte den før, og slik vi steller den nå.

En gammel eventyrskog kan stimulere fantasien og gi gode stemninger og opplevelser. Skogene i marka har blitt fattigere og mindre varierte i takt med flatehogstenes utbredelse, den dype trollskogen er i ferd med å bli borte. Hvor i marka kan vi ennå søke skogmystikken og opplevelsen av eventyr ? Hvor er de myke, grønne mosemattene, hvor er gammelskogen, hvor er markas siste eventyrskoger?

 

 

Mindre enn 20% av Oslomarka har beholdt sitt opprinnelige preg, i løpet av de siste 60 årene har 83% av Oslomarka blitt preget av flatehogst og industriskog. Den plukkhogsten som var vanlig før har blitt erstattet med flathogst og kjedelig industriskog.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har de siste årene arbeidet med å registrere Eventyrskoger i Oslomarka. Dette er skogområder som har spesielt høy opplevelsesverdi. De skiller seg gjerne tydelig ut fra omkringliggende områder fordi de har mye gammel skog og stor variasjon. Loven om Oslomarka må sikre at disse og liknende områder bevares. Så kan vi i alle fall overlevere nær 20% av Marka i god stand til neste generasjon - og håpe at de tar bedre vare på den enn hva vi gjorde.

8 av 10 hogster i marka er snauhogster. Mindre en 1 av 20 hogster etterlater en mangfoldig skog velegnet for eventyr opplevelser. Den nye skogen er formet og plantet med nesten millimeter presisjon og trærne står på rekke og rad med samme mellomrom.

3/4 av den produktive skogen i marka er allerede omformet til ensaldret, ensartet skog med dårligere opplevelseskvalitet enn den gamle plukkhogde skogen som var der i fra før.

Får utviklingen fortsette mister marka sine siste villmarker og eventyrskoger slik at mye av stemningen og opplevelsen blir borte.

Ingenting kan slå uberørt skog, lenge leve eventyrskogene !

 


Se også hva Naturvernforbundet skriver om eventyrskogene.
 

Det finnes mange fine turområder i Norge, her er kart over Oslomarka.

 

 
Bilde fra Ekeberg, Oslo

Marka som starter midt i byen


Majorstuen stasjon i Oslo er en port til Holmenkollen og Sognsvann. Fra byen kan du ta bussen opp Maridalsveien til Maridalen og fra Oslo S, toget til Maridalen og Lillomarka eller du kan dra lengre avgårde, til Hakadal, Stryken, Grua og Roa. Er du sprek, er det et unikt turveisystem i Oslo som gjør at du kan gå fra sentrum gjennom grønn lunger til Marka. En del av de grønne veiene følger elver. Da eventyrkongen Peter Chr. Asbjørnsen på 1880tallet flyktet fra «storbyens» larm til skogen og marka startet han sin ferd fra Uranienborgskogen. Du kan følge Frognerbekken helt fra Drammensveien gjennom Frognerparken og nesten bare gå gjennom grønne områder langs Sognsvannsbekken til Sognsvann. Du kan også starte i Den Engelske Parken, og gå via Holmendammen opp i Holmenkollåsen

Kilde: Aktivioslo.noBilde fra Bergen

Andre turområder i Norge


www.ut.no sine sider kan du finne mange nyttige turforslag og hytter til overnatting.

Der finner du også fine turområder i hele landet, www.ut.no/omrade.

Ut.no er en side fra Den Norske Turistforening (www.dnt.no).


Se også reisemål i Norge på www.visitnorway.no/reisemål.

Nasjonalpark i Oslo ?


For å restaurere og gjenskape villmark i større områder i Marka, vil Oslo MDG at det settes igang en nasjonal prosess for å verne større deler av området etter naturmangfoldsloven. Dette kan være som landskapsvernområde, men aller helst som nasjonalpark. Målet må være å skape større, sammenhengende vernekorridorer i Nordmarka, og verne om områdene som er viktigst for friluftslivet.

Les mer på MDG : https://oslo.mdg.no/nyhet/mdg-vil-ha-nasjonalpark-i-nordmarka/Naturmangfoldloven - Lov om forvaltning av naturens mangfold

 

Les mer hos miljødirektoratet :

Naturmangfoldloven - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Lovdata - Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Lovdata - Kapittel V. § 33 områdevern og § 35 nasjonalparker.